معرفی شرکت

معرفی شرکت پرتو تجهیز بعثت:

شرکت فناور پرتو تجهیز بعثت از سال 1385 فعالیت های پژوهشی و اجرایی خود را در زمینه کاربرد مواد رادیواکتیو در صنعت و پزشکی در قالب کارگاه والفجر، کارگاه برق – فنی بعثت، واحد فناور بعثت و سرانجام با ثبت شرکت پرتو تجهیز بعثت آغاز نمود.

شرکت پرتو تجهیز بعثت یک مجموعه بین رشته ایی با زمینه کاری تجهیزات پرتویی واقع در مرکز رشد و فناوری شهید تهرانی مقدم می باشد که به سرپرستی آقای دکتر رضا قلی پور پیوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای، اداره می شود.

این واحد قراردادهای صنعتی و پژوهشی خود را بطور مستقیم و یا از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه عقد می نماید و در سایر موارد نیز بعنوان همکار با شرکتهای مختلف و یا همکاری مستقیم، در انجام پروژه ها مشارکت می نماید.

بمنظور حمایت و استفاده از پتانسیلهای دانشگاهیان کشور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی این شرکت مرکز تحقیق و توسعه خود را در مرکز رشد فناوریهای نوین دانشگاه صنعتی شاهرود مستقر کرده است.