خدمات

شرکت پرتو تجهیز بعثت در زمینه های زیر به متقاضیان خدمات ارائه می نماید:

1-   اسکن خطوط فرایندی صنایع در حین کار جهت تعیین عیوب و گرفتگی

2-   ساخت آشکارسازهای خاص (چرنکوف، شمارنده بیوفوتون و...)

3-   مشاوره در تهیه برنامه حفاظت پرتویی (RPP)

4-   برگزاری دوره ها و کارگاهای آموزشی ابزار دقیق و اتوماسیون

5-   مشاور در خرید تجهیزات پرتویی خارجی

6-    تامین و نصب لامپ های X-Ray

7-   تعمیر و بازسازی تجهیزات و ابزار دقیق هسته ای

8-   اجرای کالیبراسیون و تعیین صحت ابزار دقیق هسته ای

9-   طراحی و ساخت اتاقک و سلول های سربی

10-  اجرای پروژه های نقشه یابی پرتوزایی (Radioactive Mapping)